KRISTEN TRO



APOLOGETIK



DIVERSE

Teleologiska argument:

Teleologiska argument finns i diverse olika versioner. "Kärnan i argumentet bygger på iakttagelsen att det förekommer ordning och ändamålsenlighet i naturen. Tingen i naturen tycks samspela med varandra på ett sätt som inte kan bero på slumpen." (Med tanke på Gud s. 290). Argument som tar sin utgångspunkt utifrån de fininställda strukturer av ordning i universum kan man t.ex. läsa i Richard Swinburns bok The Existence of God. (Namnet teleologisk kommer från grekiskans telos, som betyder ändamål, syfte.)


<<< Tillbaka